Ebr
26
2019

Pryd: 10.30yb

Lle: Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Penfro

Agenda

 

GWYLIWCH Y GWEDDARLLEDIAD

 

1. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB A MATERION PERSONOL

2. DATGANIADAU O FUDDIANT

3. LLOFNODI YN COFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR
3 .1 25AIN IONAWR 2019
3 .2 15TH CHWEFROR 2019

4. MATERION YN CODI O'R COFNODION (OS OES RHAI)

5. CWESTIYNAU Â RHYBUDD GAN AELODAU'R PANEL I'R COMISIYNYDD - NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW

6. CWESTIYNAU Â RHYBUDD GAN Y CYHOEDD - NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW

7. TROSEDDAU SY'N GYSYLLTIEDIG Â CHYFFURIAU

8. TWYLL A SEIBERDROSEDDU


9. PENDERFYNIADAU A WNAED GAN Y COMISIYNYDD

10. ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PANEL 2018-19


11. BLAENRAGLEN WAITH


12. GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD NI DDYLID CYHOEDDI'R ADRODDIADAU SY'N YMWNEUD Â'R MATERION CANLYNOL GAN EU FOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y'I DIFFINIWYD YM
MHARAGRAFF 12 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y'I DIWYGIWYD GAN
ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007. OS BYDD Y
PWYLLGOR AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â'R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATERION YMA YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O'R FATH.


13. CWYN YN ERBYN Y COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDDU