Hyd
25
2019

Title:

When: 10.30yb

Where: Neuadd y Sir, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin

Agenda

Gwyliwch y gweddarllediad

1. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB A MATERION PERSONOL

2. DATGANIADAU O FUDDIANT

3. LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 3YDD GORFFENNAF 2019

4. MATERION YN CODI O'R COFNODION (OS OES RHAI)

5. CWESTIYNAU Â RHYBUDD GAN AELODAU'R PANEL I'R COMISIYNYDD

5.1 CWESTIWN GAN Y CYNGHORYDD KEITH EVANS
Os bydd addewid y Prif Weinidog i benodi 20,000 o swyddogion heddlu ychwanegol yn cael ei wireddu, a yw'r Comisiynydd yn fodlon bod gan Heddlu Dyfed-Powys y gallu i recriwtio a hyfforddi ei gyfran o'r swyddogion hynny? A yw'r Comisiynydd yn gallu rhoi unrhyw syniad ynghylch faint o swyddogion ychwanegol y bydd hyn yn ei olygu i Heddlu Dyfed-Powys?

6. CWESTIYNAU Â RHYBUDD GAN Y CYHOEDD - NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW

7. ADOLYGIAD CRAFFU DWYS - CYSYLLTIAD UNIONGYRCHOL

8. TRAIS DOMESTIG A THRAIS RHYWIOL

9. PENDERFYNIADAU A WNAED GAN Y COMISIYNYDD

10. YMDDYGIAD GWRTHGYMDEITHASOL

11. ADBORTH GAN FWRDD ATEBOLRWYDD YR HEDDLU AR 6ED AWST 2019

12. ADRODDIAD DIWEDDARU - MYND I'R AFAEL Â CHYFFURIAU ANGHYFREITHLON

13. ADRODDIAD DIWEDDARU - DEFNYDDIO GRYM